សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ​ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម ៖ ០៥ សីហា ២០២៣

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ៖ ០៩ កញ្ញា ២០២៣

ព័ត៌មានតម្រូវរបស់សិក្ខាកាម (Participant's requirements):

១) បេក្ខជនត្រូវមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់២៥ឆ្នាំឡើង Candidate must be 25 and above.

២) គ្រីស្ទបរិស័ទរឹងមាំ Matured Christian

៣) ជាអ្នកដឹកនាំព័ន្ធកិច្ច ឬមន្ត្រីរាជការឬជាវិជ្ជាជីរៈ Ministries Leader or Government officer

៤) បេក្ខជនត្រូវមាន Computer និងប្រព័ន្ធ Internet

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (Contact information):

ក. ណើ ចំរ៉ើន 089 985 123

ក. លឿង សំ 098 777 294

ល. វន វ៉ិត 077 725 077

តារាងកាលវិភាគគ្រូ:

ចំណាំ៖ បេក្ខជននឹងត្រូវបានទាក់ទងដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ applicant will be contacted for the assessment

* ព័ត៌មានតម្រូវ​ (Required)

ពាក្យចុះឈ្មោះ